Værktøjskasse til bestyrelserne

 

Nyttige tips, procedurer og skabeloner Her har vi samlet en række procedurer og skabeloner, som kan gøre arbejdet i afdelingsbestyrelsen lettere i forbindelse med mødeafholdelse m.v.

Hjælp til indkaldelse og dagsorden:

Hjælp til mødeafholdelse og referatskrivning:

 

Kollegiekontoret har udarbejdet pjecer og skrivelser til beboerrepræsentanter, som bl.a. beskriver arbejdsgange, rettigheder og pligter. Pjecerne kan bruges som opslagsværk, når man får brug for oplysningerne deri.

 

Pjecer til bestyrelsesmedlemmer


Øvrige pjecer


Fiktivt beboerregnskab
Afdelingsbestyrelserne og beboerrådene skal selv udarbejde regnskab over et nærmere fastsat beløb til "trivselsformål og beboerfaciliteter". 

Fiktivt budget
Eksemplet er et budget fra en kollegieafdeling, men kommentarerne kan også bruges for forståelse af de de selvejende kollegiers budgetter.

Hvervefolder
Hvis afdelingsbestyrelsen vil fortælle andre beboere om, hvad det vil sige at være medlem af en afdelingsbestyrelse, er denne folder brugbar. 

Beboerdemokrati

Via beboerdemokratiet har den enkelte beboer en enestående mulighed for aktivt at få indflydelse på både den daglige drift, vedligeholdelse og udvikling af egen bolig.
Graden af indflydelse afhænger naturligvis af engagement og indsats, men den afhænger som i ethvert andet demokrati også af enighed med andre. Mange beslutninger starter med diskussioner naboerne imellem på det enkelte kollegium. Herfra går sagen sin gang gennem systemet, og såfremt ideen opnår flertal, er vejen banet for, at den kan føres ud i livet.

I Kollegiekontorets afdelinger hedder det demokratiske organ afdelingsbestyrelsen og på de selvejende kollegier, kaldes det beboerrådet.

Ikke et krav, men en mulighed
At tage del i beboerdemokratiet er ikke et krav, når du bor på kollegium, men en mulighed for at få indflydelse på din hverdag, kendskab til bestyrelsesarbejde og gøre dit CV mere attraktivt. Hvis du har lyst til dette, så kan vi kun opfordre dig til at møde op på afdelings- eller beboermødet på dit kollegium og stille op som medlem af afdelingsbestyrelsen eller beboerrådet.

Mere indflydelse
Beboerdemokratiet afspejler sig på alle niveauer i organisationen. Hvis du som medlem af afdelingsbestyrelsen eller beboerrådet finder dit hverv spændende, og du får lyst til flere udfordringer, så er der i Kollegiekontoret i Aarhus gode muligheder for at blive valgt ind i øvrige tillidsposter. F.eks. i bestyrelsen eller forretningsudvalget.

Forslag til afdelingsmødet

Alle stemmeberettigede beboere har ret til at stille et forslag og få det behandlet på et afdelingsmøde. Forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger inden afdelingsmødet afholdes. 

SKABELON TIL FORSLAG - Sendes til afdelingsbestyrelsen.

Organisation

Kollegiekontoret er således en beboerstyret boligorganisation. Beboerne har flertal i alle de styrende organer og dermed bestemmende indflydelse på Kollegiekontorets virke og ungdomsboligsituationen i Aarhus.

Organisationsdiagram

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er Kollegiekontorets øverste myndighed. Den består af hele Kollegiekontorets organisationsbestyrelse + 1 repræsentant fra hver afdeling.

Organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen består af 17 medlemmer.
Bestyrelsen er bl.a. ansvarlig for, at Kollegiekontorets drift sker i overensstemmelse med de gældende regler. Den tager desuden beslutninger angående køb af grunde samt iværksættelse af nyt byggeri.
Medlemsfordeling:
9 vælges af repræsentantskabet blandt afdelingsbestyrelserne.
4 vælges af garantforsamlingen efter indstilling fra de selvejende institutioner og/eller de øvrige garanter.
2 vælges af garantforsamlingen. Disse skal have sagkundskab  indenfor byggevirksomhed og administration af fast ejendom.
2 vælges af medarbejderne.

Forretningsudvalget
For at lette beslutningsgangen har organisationsbestyrelsen uddelegeret opgaver til forretningsudvalget. Forretningsudvalget består af 5 medlemmer, som er valgt fra og af organisationsbestyrelsen. I praksis er det forretningsudvalget, som tager sig af organisationsbestyrelsens arbejde.

Afdelingsbestyrelsen
Et afdelingsbestyrelsesmedlem er en beboer på et kollegium, som er med til at lede kollegiet og varetage de andre beboeres interesser. Der sidder en afdelingsbestyrelse i hver af Kollegiekontorets 26 "afdelinger", som de kollegier, der hører under Kollegiekontoret også kaldes. Afdelingsbestyrelsen består typisk af 3 eller 5 medlemmer, som bliver valgt for et år af gangen på et afdelingsmøde (et møde for alle beboere)

Beboerrådet
Et beboerrådsmedlem er en beboer på et selvejende kollegium. Der sidder et beboerråd på hvert af de fire selvejende kollegier, der administreres af Kollegiekontoret (Ravnsbjerg Kollegiet, Vilh. Kiers Kollegium, Skjoldhøjkollegiet og Tandlægekollegiet). Beboerrådet består af 3-7 medlemmer, som vælges på et beboermøde (et møde for alle beboere).En garantiorganisation

 Kollegiekontoret er organiseret som en garantiorganisation.

Referater

Læs referaterne fra Kollegiekontorets bestyrelses- repræsentantskabs- og garantforsamlingsmøder.