Kollegiekontorets mål

Kollegiekontorets virksomhed har som overordnede mål bl.a. følgende:

  • Kollegiekontoret skaber attraktive boligrammer i Aarhus for unge under uddannelse.
  • Kollegiekontoret er en boligorganisation for unge under uddannelse og andre unge med særligt behov, der i takt med behov opsøger og udnytter byggemuligheder, som lever op til beboernes kvalitetskrav.
  • Kollegiekontoret udvikler, bygger, vedligeholder og renoververer kollegie/ungdomsboliger med vægt på central beliggenhed.

Således er både nybyggerier og vedligeholdelse, renovering og modernisering af de eksisterende boliger i takt med efterspørgslens udvikling en væsentlig del af Kollegiekontorets virksomhed.

Rammer for byggeriet

Som almen boligorganisation er Kollegiekontoret underlagt en række regler og hensyn, som danner rammen om byggeaktiviteten.

Lovgivning
Lov om almene boliger m.v. danner grundlaget for hele Kollegiekontorets virksomhed. Loven giver almene boligorganisationer eneret på at opføre og drive almene boliger som non-profit virksomhed, samt regulerer virksomheden på en lang række områder. For nybyggeri fastlægger loven en maksimalstørrelse for nye boliger, en maksimalpris samt en række krav ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af byggeriet. Loven fastlægger også, at det er kommunen, der bestemmer hvor, hvor meget og hvem der gennemfører alment nybyggeri.

Kommunens rammer
Aarhus Kommunes mål er, at Aarhus skal være Danmarks bedste uddannelsesby og en international studieby. Kommunen har derfor gennem en årrække støttet opførelsen af nye kollegie- og ungdomsboliger. Med gennemførelsen af igangværende byggerier er det kommunens vurdering, at markedet er mættet for en periode. Der planlægges derfor aktuelt ikke yderligere byggerier.

Beslutninger

Bestyrelsen
Kollegiekontorets bestyrelse træffer beslutning om nybyggeri på grundlag af indstilling fra administrationen. Siden 1982 er der etableret 24 kollegier som nye afdelinger samt 4 udvidelser, svarende til i gennemsnit ét nybyggeri om året. Denne byggeaktivitet søges opretholdt i takt med boligefterspørgslen og mulighederne for at bygge.

Forretningsudvalget
Kollegiekontorets forretningsudvalg fungerer som byggebestyrelse ved nybyggerierne, hvor alle beslutninger om byggeriets udformning, materialevalg m.v. træffes.

Administrationen
Kollegiekontorets administration afsøger nye byggemuligheder og forelægger med støtte fra rådgivere beslutningsoplæg for forretningsudvalg og bestyrelse. Byggerierne gennemføres med udgangspunkt i Kollegiekontorets byggeprogram. Administrationen har derudover ansvaret for vedligeholdelsen af og forelæggelse af beslutningsoplæg om renoveringer og moderniseringer af bestående kollegier i samarbejde med kollegiernes afdelingsbestyrelser og beboerråd.

Aktuelle byggeprojekter

Kollegiekontorets byggeprojekter omfatter både nybyggerier og større renoveringer/moderniseringer af de bestående kollegier. Nedenfor oplistes byggeprojekterne, der aktuelt er under forberedelse og i gang. Oplysningerne opdateres løbende, så projekternes status kan følges.

Tranekærvej, Vejlby

Kollegiekontoret opfører et nyt kollegium i en del af det tidligere IBM-kompleks i Vejlby. Kollegiet omfatter 312 boliger samt et fælleshus. Kollegiet etableres dels som nybyggeri, dels som ombygning af tidligere kontorbygninger. (http://lokalplanerweb.aarhuskommune.dk/GetDokument.aspx?id=2589).

Byggeriet er påbegyndt i 2020 med indflytning i sommeren 2022.

Skjoldhøjkollegiet

Skjoldhøjkollegiet er byens største kollegium bygget i 1971 med 847 boliger. Det selvejende kollegium har behov for en omfattende renovering og modernisering. Kollegiets bestyrelse og beboere har i 2006 godkendt en masterplan for kollegiets modernisering, og søgt kommunen om støtte til renoveringen og til et pilotprojekt med omdannelse af værelser til lejligheder. Som følge af manglende behandling af støtteansøgningen udføres udvendig renovering i perioden 2018-20 for egen opsparing, mens moderniseringsprojektet er uafklaret.

Startboliger i Skejby

Kollegiekontoret opfører et nyt byggeri i Skejbyparken med 117 boliger fordelt på to ejendomme. En del af boligerne er startboliger for unge med behov for bostøtte i den første periode som udeboende. Der tilknyttes en social vicevært, som hjælper med at skabe en struktureret hverdag.

Byggeriet er påbegyndt i 2021 og indflyttes i forsommeren 2022.