PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dit affald skal sorteres. SE HVORDAN

Sørg for, at affaldscontainerne ikke overfyldes. Overfyldning medfører, at kollegiet skal betale for ekstracontainere, som igen kan føre til huslejestigninger. 

Læs mere om Aarhus Kommunes affaldssortering.

Din varmemester kan oplyse dig om reglerne for storskrald i det område, dit kollegium ligger. Placer storskraldet på afhentningsstedet den dag, skraldet bliver hentet (ikke nogle dage før eller efter!) Husk at det er dit eget ansvar (og ikke varmemesterens), at storskraldet rent faktisk bliver afhentet. 


I ungdoms- og kollegieboliger er det ulovligt at benytte sig af udlejningsmuligheder som airbnb.dk, homeexchange.dk, lovehomeswap.dk og lign. 

Ifølge lovgivningen for kollegie- og ungdomsboliger er det kun den "berettigede personkreds", der må bo i jeres boliger, blandt andet skal man være under uddannelse. Du må iflg. lovgivningen heller ikke gøre brug af boligen til andet end aftalt. Det vil blandt andet sige, at du ikke må tjene penge på din bolig. 

Hvis du vil fremleje din bolig ud i en kortere eller længere periode, skal fremlejetageren også være under uddannelse, fremlejeforholdet skal godkendes af Kollegiekontoret og i øvrigt opfylde betingelserne for fremleje. (Se under fremleje i beboermappen).

Ulovlig udlejning af boligen fører til opsigelse eller ophævelse af lejemålet. 

Hvis du er flyttet i en lejlighed, kan du søge om boligstøtte digitalt på www.borger.dk/boligstoette.

Hvis du får boligstøtte, bliver den automatisk fratrukket huslejeopkrævningen, hvad enten du er tilmeldt Nets (betalingsservice), eller du får et indbetalingskort.

Hvis du får udbetalt for meget boligstøtte, kan Udbetaling Danmark kræve det beløb tilbage, som du har fået udbetalt for meget. Tilbagebetalingskravet finder som regel sted efter 1-5 år, men kan i princippet kræves tilbage op til 20 år efter udbetalingen.

Kollegiekontoret har tegnet en husejeransvarsforsikring og en bygningsforsikring for kollegiet.

Husejeransvarsforsikringen dækker håndvaske, toiletter, dør- og vinduesruder. Bygningsforsikringen dækker bygninger og de faste installationer i tilfælde af brand, storm, skybrud, rørsprængning m.m.

Ingen af de forsikringer, som Kollegiekontoret har tegnet, dækker dine personlige ejendele (pc’er, tv, stereoanlæg osv.), så du skal selv tegne en familie-/indboforsikring. Sørg dog for, at den dækker for genhusning, såfremt du for en periode bliver nødt til at fraflytte din bolig pga. f.eks. vandskade. Vi anbefaler også den dækker glas og sanitet Dine forældres familie-/indboforsikring dækker dig, til du er fyldt 21 år; også selv om du er flyttet hjemmefra. Dog dækker den ikke, hvis du er flyttet sammen med en anden.

Vi vil også råde dig til at tegne en ulykkesforsikring. Hvis dine forældre har medtegnet dig på deres police, dækker deres police dig kun, til du er fyldt 18 år. 
Vær opmærksom på, at ingen forsikring dækker, hvis der er indbrud på grund af ulåste døre. Lås derfor altid dørene til f.eks. pulterrum, vaskeri og cykelrum.

Hvis du skal på udveksling, i praktik eller andet, der gør, at du har behov for at flytte midlertidigt, har du mulighed for at fremleje dit værelse i op til to år. Du skal selv finde en person (fremlejetager) at leje dit værelse ud til. Fremlejetageren skal være under uddannelse. Kollegiekontoret skal godkende fremlejekontrakten, inden fremlejetageren kan flytte ind.  

Du kan finde fremlejedokumentet med fremlejereglerne her

Ifølge brandvedtægterne skal indgange, gange, trapper, svalegange og nødudgange være ryddede for genstande (reoler, madrasser, tøjstativer osv.).

Brandmyndighederne holder en gang om året uvarslede brandsyn for at tjekke, om brandvedtægterne overholdes. De giver påtale og til tider bøder, hvis gangarealer mv. ikke er ryddede. Varmemesteren kan også fjerne genstande på gange osv. uden varsel. 

Sørg også for at flugtveje på evt. p-pladser holdes fri for biler, cykler, barnevogne og lignende.

Det er ikke tilladt at holde husdyr eller at passe andres husdyr på kollegiet

Huslejebetaling
Huslejen skal betales senest d. 1. hverdag i hver måned. Betales der herefter, vil næste måneds opkrævning blive pålagt et gebyr på 286 kr. (2020 niveau). Du kan vælge mellem tre måder at betale din husleje:

 1. Tilmelding til Nets (betalingsservice) Vi vil anbefale dig at benytte denne betalingsform, da det er den absolut billigste og letteste for alle parter. Betalingsservice er gratis og kan opsiges når som helst. Du kan tilmelde dig ordningen på det indbetalingskort, som du modtager, efter du er flyttet ind. Hvis du stadig modtager et indbetalingskort efter tilmelding til Nets, er det enten fordi, ordningen endnu ikke er trådt i kraft, eller fordi der er sket en fejl ved tilmeldingen. Kontakt din bank for at få løst problemet.  
 2. Betaling på indbetalingskort på netbank eller i banken. Denne betalingsform koster dig et gebyr hver måned.
  Hvis du ikke modtager dit indbetalingskort en måned, eller det bliver væk, er det dit eget ansvar, at huslejen bliver betalt inden sidste betalingsdato. Dette kan ske ved betaling til Kollegiekontorets girokonto nr. 913 0187. Husk at anføre dit navn og adresse eller lejemålsnummer. 
 3. Via netbank ved overførsel af beløbet til reg.nr. 3627 og kontonr. 0009130187. Husk at anføre dit navn og adresse eller lejemålsnummer. 

Hvis du betaler fra udlandet, skal du bruge følgende oplysninger: IBAN: DK393 000 000 913 0187 og SWIFT CODE: DABADKKK (Danske Bank, Kannikegade 4-6, 8000 Aarhus C) Bemærk at du selv skal betale for alle omkostninger vedrørende betaling fra udlandet.

Ingen udsættelse af betalingen
Det er ikke muligt at søge om at få sin huslejebetaling udsat. Huslejen skal betales rettidigt. 

Hvis huslejen ikke betales 
Hvis du ikke betaler din husleje rettidigt, sender vi først en påkravsskrivelse med gebyr. Dernæst overdrages sagen til advokat, hvorefter dit lejemål ophæves, og du bliver pålagt at betale ca. 1800 kr. til advokat- og fogedomkostninger.

Huslejeforhøjelse
Hvis huslejen forhøjes, sker det normalt d. 1/8, og der bliver varslet 3 måneder i forvejen, dvs. normalt inden d. 1/5. Kollegiekontoret giver besked om forhøjelsen til Nets og boligstøttekontoret.

Hvis du har øvrige spørgsmål vedrørerende din husleje, kan du skrive til os på husleje@kollegiekontoret.dk

Du har mulighed for at flytte internt på kollegiet.

Ansøgere til intern flytning har fortrinsret til en ledig bolig på det kollegium, de bor på. Det er ikke muligt at søge fra en 2-rums bolig over til 2 1-rums boliger. Du kan ikke som enkelt person søge en 2-rums bolig.

Intern flytning kan kun finde sted på det kollegium, du bor på. Hvis du ønsker at flytte til et andet kollegium, skal du lave en ansøgning på www.ungdomsboligaarhus.dk.

Fremlejere kan ikke søge om intern flytning. Du kan heller ikke søge om intern flytning, hvis du allerede har opsagt til din bolig. 

Hvis du vil søge intern flytning, kan du udfylde denne blanket.

Hvis du siger nej tak til et tilbud, vil din ansøgning om intern flytning blive slettet. 

NB Du kan få tilbudt en intern bolig, før opsigelsesfristen på din nuværende bolig er udløbet. Det kan derfor ske, at du skal betale husleje for to boliger i en periode. Depositummet/indskuddet for din nuværende bolig får du først tilbage ca. 14 dage efter lejemålets ophør. 

Der er allerede internet fra Bolignet-Aarhus i dit vægstik. Du skal blot forbinde din computer eller router til vægstikket via et netværkskabel og skrive bolignet-aarhus.dk i din browser. Her mødes du af en bestillingsside, hvor du skal registere dig som kunde, hvorefter du hurtigt er på internettet. 

Vær opmærksom på, at du selv skal købe en router, hvis du vil have trådløst inernet. På den måde er du også sikker på at få en router, der passer lige præcis til dit behov. 

KUNDESERVICE
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte Bolignet-Aarhus kundeservice på 82 50 50 50. Telefonen er åben mandag-fredag kl. 10-19 og lørdag 12-15. 
Du er naturligvis også velkommen til at skrive til os på info@bnaa.dk 

Bemærk at der ikke er inkluderet licens i internetforbindelsen. Du kan tilmelde dig medielicens på dr.dk/tilmeldlicens

 

Du kan indgå en aftale med Stofa om levering af kabel-tv. 

Bemærk at der ikke er inkluderet licens i nogle af pakkerne. Du kan tilmelde dig medielicens på dr.dk/tilmeldlicens

Bemærk også - selv om du vælger ikke at have en tv-pakke, skal du betale et mindre beløb til vedligeholdelsen og driften af antenneanlægget. 

Dialog er altid bedre end konflikt, men hvis en konflikt er gået i hårdknude har du muligheden for at klage. Din klage skal være skriftlig og kun undtagelsesvist dreje sig om hændelser, der er mere end 2 uger gamle. 

Hvis du eller flere vil klage over en medbeboer, skal du først og fremmest skrive en skriftlig klage, som skal indeholde oplysninger om:

 • hvem der klages over
 • hvad der klages over og 
 • hvornår det, der klages over fandt sted. 

Du kan bruge Kollegiekontorets klagesagsblanket.

Klagen skal sendes til klage@kollegiekontoret.dk Klager kan kun undtagelsesvist være anonyme.

Kollegiekontoret behandler klagen og vurderer, om den indklagede skal have en henstilling eller en skriftlig advarsel.

Efter gentagne skriftlige advarsler over den samme overtrædelse i husorden eller lejeloven, kan beboeren opsiges (med 3 måneders varsel) eller ophæves (med kort varsel).

I særdeles grove tilfælde kan Kollegiekontoret ophæve et lejemål uden forudgående varsel. 

PERSONOPLYSNINGER - KOLLEGIEKONTORETS BEHANDLING I FORBINDELSE MED HUSORDENSKLAGER

I tilfælde af uoverenstemmelser mellem lejer og udlejer vedr. sager som for eksempel:

 • Lejeren størrelse, herunder regulering af lejen
 • Lejens pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Mangler ved lejeforholdes begyndelse

kan du indbringe sagen til kommunes huslejenævn. 

Du er flyttet ind på et privat kollegium, ejet af Tauris Ejendomsadministration og administreret af Kollegiekontoret i Aarhus.

Bindeleddet mellem administrationen og beboerne på kollegiet hedder kollegierådet. Kollegierådet er med til at sikre, at Chr. X's Kollegium er et spændende og velfungerende sted.

Som kollegierådsmedlem får man bl.a. indblik i kollegiets drift og vedligeholdelse samt disposition over et fastsat beløb, som er afsat til aktiviteter for kollegianere og/eller indkøb af faciliteter til kollegiet.

Kollegierådet skal desuden sikre god ro og orden og behandle sagerne, hvis der er klager fra beboere over andre beboere (se under klager). Kollegierådet har tavshedspligt vedrørende fortrolige forhold.

 

Vi opfordrer dig til at møde op på beboermøderne for at høre om, hvad der rører sig på kollegiet og måske stille op som kollegierådsmedlem.

Skulle du miste din nøgle til dit værelse eller din lejlighed, kan du kontakte din varmemester inden for normal arbejdstid; så kan han låse dig ind.

Uden for normal arbejdstid kan du kontakte en låsesmed. Du skal selv betale udgifterne hertil.

Hvis du mister dine nøgler, skal du desuden selv betale for udgifterne til at få omstillet låsen. Så pas på dem og opbevar evt. en ekstranøgle hos din nabo. 

 

 

Du skal benytte vores standard blanket, hvis du vil opsige din bolig. 


NB
 Da Chr. X's Kollegium er et privat kollegium, der har særlige opsigelsesregler. Du skal opsige mindst 3 måneder før, og du kan kun opsige til d. 1. i en given måned.

Hvis du bor sammen med en anden, skal vedkommende også skrive under på opsigelsen. Du skal fraflytte din bolig 7 arbejdsdage før den rettidige opsigelsesdag.

Du kan søge om, at din bolig udlejes før den rettidige opsigelsesdag. Skriv hvornår du ønsker din bolig genudlejet. Hvis din bolig udlejes før den rettidige opsigelsesfrist, skal du selvfølgelig kun betale husleje til datoen for genudlejning.

Skriv hvornår du ønsker din bolig genudlejet. Hvis din bolig udlejes før den rettidige opsigelsesfrist, skal du selvfølgelig kun betale husleje til datoen for genudlejning.   Du skal fraflytte din bolig senest 7 arbejdsdage før den ønskede genudlejningsdag, også selvom det ikke lykkes os at genudleje den til denne dag.

Boligen skal være rengjort og ryddet, og dine nøgler skal være afleveret til varmemesteren senest kl. 9.00 på fraflytningsdagen. Fra du har sagt op, til du flytter, har du stadig pligt til at gøre rent på fællesarealerne.

Varmemesteren foretager et fraflytningssyn. Hvis du ønsker at være til stede ved dette syn, skal du selv aftale tid med ham senest 3 dage før fraflytningen.

Du har pligt til at hjælpe med at gøre rent på fællesarealerne.

Mindst én gang om året sender Kollegiekontoret en studiekontrol til alle beboerne for at sikre, at betingelserne for at bo i boligerne overholdes. Hvis du ikke sender studiekontrollen retur til tiden, eller hvis du ikke længere er studieaktiv, opsiger vi din bolig med tre måneders varsel. 
NB Du har lov til at blive boende i din bolig tre måneder efter studieophør.

Ved indflytningen fik du udleveret et vaskekort. Kortet registerer hver gang, du sætter en vask over eller tørretumbler, og udgifterne hertil vil blive lagt oven i din huslejebetaling.

 

Vaskemaskinerne doserer sæbe automatisk.

Du må gerne have din egen virksomhed i din bolig, men det må ikke være til nogen som helst gene for de øvrige beboere. Virksomheden må ikke være forbundet med skiltning, varelager eller personlig henvendelse på din adresse.

KOLLEGIETS DOKUMENTER

HUSORDEN M.M.
De love og regler, som du er forpligtet til at rette dig efter, når du bor på kollegiet.

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIERÅDET OG KOLLEGIEMØDER

KLAGESAGSBLANKET

KOLLEGIEKONTORETS PERSONDATAPOLITIK