PRAKTISKE OPLYSNINGER

Du er flyttet ind på et kollegium, som er en afdeling i den almene boligorganisation Kollegiekontoret i Aarhus. Det betyder bl.a., at du er en del af et beboerdemokrati og kan være med til at sikre, at dit kollegium er et spændende og velfungerende sted.

Demokratiet virker ved, at der mindst en gang om året bliver holdt et afdelingsmøde for alle kollegiets beboere. På mødet vælger beboerne et antal afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Afdelingsbestyrelsen har bl.a. indflydelse på kollegiets budget og kan komme med forslag til forbedringer og fælles arrangementer på kollegiet.

Afdelingsbestyrelsen skal desuden sikre god ro og orden og behandle sagerne, hvis der er klager fra beboere over andre beboere. Afdelingsbestyrelsen har tavshedspligt vedrørende fortrolige forhold.

Vi opfordrer dig til at deltage i afdelingsmøderne og gøre din indflydelse gældende!

Læs mere om beboerdemokratiet.

Dit affald skal sorteres. SE HVORDAN

Kollegierne har forskellige affaldssystemer.

Følgende kollegier har fritstående affaldscontainere: 
Kløvergården, Mejlgade Kollegiet, Munkegade Kollegiet, Nørre Allé Kollegiet og Rosensgade Kollegiet, 

Følgende kollegier har deres egne nedgravede containere: 
Christiansbjerg Kollegiet, Christianshøj Kollegiet, Damager Kollegiet, Dania Kollegiet, Grenåvej Kollegiet, Grundtvigs Hus Kollegiet, Kirsebærhaven, Ladegårdskollegiet, Skejbygaard Kollegiet, Skejbyparken, Skelager Kollegiet, Stenaldervej Kollegiet, Svane Kollegiet, Vejlby Kollegiet og Åpark Kollegiet.

Sørg for, at affaldscontainerne ikke overfyldes. Overfyldning medfører, at kollegiet skal betale for ekstra containere eller hyppigere tømninger. Dette kan  føre til huslejestigninger. 
Følgende  kollegier skal benytte sig af kommunens nedgravede affaldscontainere: 
Fredensgade Kollegiet, Grønnegade Kollegiet, Mindegade Kollegiet, Nørreport Kollegiet, Steen Billes Torv Kollegiet og Vestergade Kollegiet
Varmemesteren kan oplyse dig om, hvor kommunens nedgravede affaldscontainere befinder sig.

Læs mere om Aarhus Kommunes affaldssortering.

STORSKRALD

Bestil afhentning af storskrald på kommunens hjemmeside. Her kan du også læse reglerne for storskrald, og hvornår dit storskrald kan afhentes. 

Placer storskraldet på afhentningsstedet aftenen før, skraldet bliver hentet (ikke nogle dage før eller efter!) Husk at det er dit eget ansvar (og ikke varmemesterens), at storskraldet rent faktisk bliver afhentet. 

Din varmemester kan desuden oplyse dig om reglerne for storskrald i det område, dit kollegium ligger.

Telefonnummeret til storskrald er: 89 40 16 00. 

NB Dania Kollegiet og Svane Kollegiet har deres egen storskraldsplads

I ungdoms- og kollegieboliger er det ulovligt at benytte sig af udlejningsmuligheder som airbnb.dk, homeexchange.dk, lovehomeswap.dk og lign. 

Ifølge lovgivningen for kollegie- og ungdomsboliger er det kun den "berettigede personkreds", der må bo i jeres boliger, blandt andet skal man være under uddannelse. Du må iflg. lovgivningen heller ikke gøre brug af boligen til andet end aftalt. Det vil blandt andet sige, at du ikke må tjene penge på din bolig. 

Hvis du vil fremleje din bolig ud i en kortere eller længere periode, skal fremlejetageren også være under uddannelse, fremlejeforholdet skal godkendes af Kollegiekontoret og i øvrigt opfylde betingelserne for fremleje (se under fremleje i beboermappen).

Ulovlig udlejning af boligen fører til opsigelse eller ophævelse af lejemålet. 

Hvis du er flyttet i en lejlighed, kan du søge om boligstøtte digitalt på www.borger.dk/boligstoette.

Hvis du får boligstøtte, bliver den sat ind på din Nem-konto.

Hvis du får udbetalt for meget boligstøtte, kan Udbetaling Danmark kræve det beløb tilbage, som du har fået udbetalt for meget. Tilbagebetalingskravet finder som regel sted efter 1-5 år, men kan i princippet kræves tilbage op til 20 år efter udbetalingen.

Bolius er et videnscenter, hvis formål er uvildig vidensformidling og professionel rådgivning til dem, der bor i hus eller lejlighed. 

Vi har samlet en række links til artikler, som kan være relevante, når du bor på kollegium: 

Rengøring og vedligeholdelse:
Sådan klarer du kalken på badeværelset

Vedligeholdelse af afløb

Sådan fikser du et toilet, der løber

Sådan hænger du ting op på din gipsvæg

Nabokonflikter:
Nabostridigheder i etageejendomme

Sådan slipper du for naboens tobaksrøg

Støjgener i lejlighed

Økonomi, madlavning m.v.: 
10 gode råd til din første økonomi

Hvor meget koster det at vaske op under en løbende vandhane

Spar penge og energi, når du laver mad

Du kan finde flere artikler, gode råd og tips på Bolius' hjemmeside

Kollegiekontoret har tegnet en bygningsforsikring for kollegiet.

Bygningsforsikringen dækker bygninger og de faste installationer i tilfælde af brand, storm, skybrud, rørsprængning m.m.

Bygningsforsikringen dækker ikke dine personlige ejendele (pc’er, tv, mobiltelefon osv.). Så du skal selv tegne en familie-/indboforsikring. Sørg for, at den dækker for genhusning, såfremt du for en periode bliver nødt til at fraflytte din bolig pga. f.eks. vandskade. Vi anbefaler også den dækker glas og sanitet. Dine forældres familie-/indboforsikring dækker dig, til du er fyldt 21 år; også selv om du er flyttet hjemmefra. Dog dækker den ikke, hvis du er flyttet sammen med en anden.

Vi vil også råde dig til at tegne en ulykkesforsikring. Hvis dine forældre har medtegnet dig på deres police, dækker deres police dig kun, til du er fyldt 18 år. 
Vær opmærksom på, at ingen forsikring dækker, hvis der er indbrud på grund af ulåste døre. Lås derfor altid dørene til f.eks. pulterrum, vaskeri og cykelrum.

Alle stemmeberettigede* beboere har ret til at stille et forslag og få det behandlet på et afdelingsmøde. Forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse.  

*Beboere, som står anført på lejekontrakten; fremlejetagere har således ikke stemmeret. 

SKABELON TIL FORSLAG

Hvis du skal på udveksling, i praktik eller andet, der gør, at du har behov for at flytte midlertidigt, har du mulighed for at fremleje dit værelse i op til to år. Du skal selv finde en person (fremlejetager) at leje dit værelse ud til. Fremlejetageren skal være under uddannelse. Kollegiekontoret skal godkende fremlejekontrakten, inden fremlejetageren kan flytte ind.  

Du kan finde fremlejedokumentet med fremlejereglerne her på hjemmesiden. 

Ifølge brandvedtægterne skal indgange, gange, svalegange, trapper og nødudgange være ryddede for genstande (reoler, madrasser, tøjstativer osv.).

Brandmyndighederne holder en gang om året uvarslede brandsyn for at tjekke, om brandvedtægterne overholdes. De giver påtale og til tider bøder, hvis gangarealer mv. ikke er ryddede. Varmemesteren kan også fjerne genstande på gange osv. uden varsel. 
Sørg også for at flugtveje på evt. p-pladser holdes fri for biler, cykler, barnevogne og lignende.

Specifikt for Åpark Kollegiet: Gangarealerne skal holdes fri i en bredde af 1,30 m. Det er kun følgende, der kan accepteres i indhakkene ved hver lejlighed: Mindre skostativ (max 50 cm), dørmåtte og et sammenklappet tørrestativ. Det er ikke tilladt at tørre tøj eller have affaldsposer stående på gangene eller indhakkene.

Se i husordenen.

NB Det er tilladt at holde husdyr på Grundtvigs Hus Kollegiet, Ladegårdskollegiet og Kløvergården - se nærmere i disse kollegiers husordener. 

Huslejebetaling
Huslejen skal betales senest d. 1. hverdag i hver måned. Betales der herefter, vil næste måneds opkrævning blive pålagt et gebyr på 291 kr. (2022 niveau). Du kan vælge mellem tre måder at betale din husleje:

 1. Tilmelding til Nets (betalingsservice) Vi vil anbefale dig at benytte denne betalingsform, da det er den absolut billigste og letteste for alle parter. Betalingsservice er gratis og kan opsiges når som helst. Du kan tilmelde dig ordningen på det indbetalingskort, som du modtager, efter du er flyttet ind. Hvis du stadig modtager et indbetalingskort efter tilmelding til Nets, er det enten fordi, ordningen endnu ikke er trådt i kraft, eller fordi der er sket en fejl ved tilmeldingen. Kontakt din bank for at få løst problemet.  
 2. Betaling på indbetalingskort på netbank eller i banken. Denne betalingsform koster dig et gebyr hver måned. Hvis du ikke modtager dit indbetalingskort en måned, eller det bliver væk, er det dit eget ansvar, at huslejen bliver betalt inden sidste betalingsdato. Dette kan ske ved betaling til Kollegiekontorets girokonto nr. 913 0187. Husk at anføre dit navn og adresse eller lejemålsnummer. 
 3. Via netbank ved overførsel af beløbet til reg.nr. 3627 og kontonr. 0009130187. Husk at anføre dit navn og adresse eller lejemålsnummer. 

Hvis du betaler fra udlandet, skal du bruge følgende oplysninger: IBAN: DK393 000 000 913 0187 og SWIFT CODE: DABADKKK (Danske Bank, Kannikegade 4-6, 8000 Aarhus C) Bemærk at du selv skal betale for alle omkostninger vedrørende betaling fra udlandet.

Ingen udsættelse af betalingen
Det er ikke muligt at søge om at få sin huslejebetaling udsat. Huslejen skal betales rettidigt. 

Hvis huslejen ikke betales 
Hvis du ikke betaler din husleje rettidigt, sender vi først en påkravsskrivelse med gebyr. Dernæst overdrages sagen til advokat, hvorefter dit lejemål ophæves, og du bliver pålagt at betale ca. 1800 kr. til advokat- og fogedomkostninger.

Huslejeforhøjelse
Hvis huslejen forhøjes, sker det normalt d. 1/8, og der bliver varslet 3 måneder i forvejen, dvs. normalt inden d. 1/5. Kollegiekontoret giver besked om forhøjelsen til Nets og boligstøttekontoret.

Hvis du har øvrige spørgsmål vedrørerende din husleje, kan du skrive til os på husleje@kollegiekontoret.dk

Du har mulighed for at flytte internt på kollegiet.

Ansøgere til intern flytning har fortrinsret til en ledig bolig på det kollegium, de bor på. Det er ikke muligt at søge fra en 2-rums bolig over til 2 1-rums boliger.

Intern flytning kan kun finde sted på det kollegium, du bor på. Hvis du ønsker at flytte til et andet kollegium, skal du lave en ansøgning på www.ungdomsboligaarhus.dk.

Fremlejere kan ikke søge om intern flytning. Du kan heller ikke søge om intern flytning, hvis du allerede har opsagt til din bolig. 

Hvis du vil søge intern flytning, kan du udfylde denne blanket.

Hvis du siger nej tak til et tilbud, vil din ansøgning om intern flytning blive slettet. 

NB Du kan få tilbudt en intern bolig, før opsigelsesfristen på din nuværende bolig er udløbet. Det kan derfor ske, at du skal betale husleje for to boliger i en periode. Depositummet/indskuddet for din nuværende bolig får du først tilbage ca. 14 dage efter lejemålets ophør. 

Der er allerede internet fra Bolignet-Aarhus i dit vægstik. Du skal blot forbinde din computer eller router til vægstikket via et netværkskabel og skrive bolignet-aarhus.dk i din browser. Her mødes du af en bestillingsside, hvor du skal registere dig som kunde, hvorefter du hurtigt er på internettet. 

Vær opmærksom på, at du selv skal købe en router, hvis du vil have trådløst inernet. På den måde er du også sikker på at få en router, der passer lige præcis til dit behov. 

KUNDESERVICE
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte Bolignet-Aarhus kundeservice på 82 50 50 50. Telefonen er åben mandag-fredag kl. 10-19 og lørdag 12-15. 
Du er naturligvis også velkommen til at skrive til os på info@bnaa.dk 

Bemærk at der ikke er inkluderet licens i internetforbindelsen. Du kan tilmelde dig medielicens på dr.dk/tilmeldlicens

På næsten alle vores kollegier* kan du bestille en TV-pakke på Bolignet-Aarhus.dk Her kan du også se hvilke kanaler, der er i TV-pakkerne, og hvad de koster. 

*På Kløvergården skal du kontakte udbyderen, YouSee hos TDC, hvis du vil have en tv-pakke. På Grenåvej Kollegiet og Skejbygård Kollegiet skal du kontakte udbyderen, Stofa, hvis du vil have en tv-pakke:

Bemærk at der ikke er inkluderet licens i tv-pakkerne. Du kan tilmelde dig medielicens på dr.dk/tilmeldlicens

Bemærk - selv om du vælger ikke at have en tv-pakke, skal du betale et mindre beløb til vedligeholdelsen og driften af antenneanlægget. 

Dialog er altid bedre end konflikt, men hvis en konflikt er gået i hårdknude har du muligheden for at klage. Din klage skal være skriftlig og kun undtagelsesvist dreje sig om hændelser, der er mere end 2 uger gamle. 

Hvis du eller flere vil klage over en medbeboer, skal du først og fremmest skrive en skriftlig klage, som skal indeholde oplysninger om:

 • hvem klageren er, 
 • hvem der klages over, 
 • hvad der klages over og 
 • hvornår det, der klages over, fandt sted

Du kan evt. bruge Kollegiekontorets klagesagsblanket. (Blanketten kan udfyldes og underskrives digitalt, hvis du har installeret den nyeste version af Adobe Acrobat Reader. Når du har åbnet blanketten i Adobe Acrobat Reader, skal du klikke på redigeringsikonet til højre i skærmbilledet)

Klagen skal sendes til klage@kollegiekontoret.dk. Klager kan kun undtagelsesvist være anonyme, men din anonymitet fastholdes i første omgang overfor den, der klages over. Anonymiteten kan dog ikke længere opretholdes, hvis sagen skal sendes i Beboerklagenævnet. Sagen vil kun blive sendt i Beboerklagenævnet efter forudgående aftale med klager.

Kollegiekontoret behandler klagen og vurderer, om indklagede skal have en skriftlig advarsel.

Efter gentagne skriftlige advarsler over den samme overtrædelse i husorden eller lejeloven, kan beboeren opsiges (med 3 måneders varsel) eller ophæves (med kort varsel).

I særdeles grove tilfælde kan Kollegiekontoret ophæve et lejemål uden forudgående varsel.

PERSONOPLYSNINGER - KOLLEGIEKONTORETS BEHANDLING I FORBINDELSE MED HUSORDENSKLAGER

Hvis du har fået behandlet en klagesag, men ikke er tilfreds med udfaldet, har du mulighed for at henvende dig til kommunens beboerklagenævn.

Beboerklagenævnet kan bl.a. tage sig af sager, der vedrører:

 • Boligens stand ved indflytning og fraflytning
 • Husorden, chikane m.v. 
 • Råderet
 • Vand- og varmeregnskab

Beboerklagenævnet kan bl.a. træffe afgørelser om:

 • En beslutning i beboerdemokratiet er gyldig
 • En beboer skal have en advarsel
 • Lejemålet skal gøres betinget (lejemålet kan opsiges eller ophæves såfremt en ny overtrædelse finder sted).

Både beboere og boligorganisationen kan gå videre til boligretten, hvis de er utilfredse med en afgørelse i beboerklagenævnet. Find yderligere information om beboerklagenævnet på:

www.aarhuskommune.dk/beboerklage

Der kan desværre ikke lånes møbler på kollegierne.

Skulle du miste din nøgle til dit værelse eller din lejlighed, kan du kontakte din varmemester inden for normal arbejdstid; så kan han låse dig ind.

Uden for normal arbejdstid kan du kontakte en låsesmed. Du skal selv betale udgifterne hertil.

Hvis du mister dine nøgler, skal du desuden selv betale for udgifterne til at få omstillet låsen. Så pas på dem og opbevar evt. en ekstranøgle hos din nabo. 

Du skal benytte vores opsigelsesblanket, hvis du vil opsige din bolig.

Du kan finde blanketten her:

Hvis du er flyttet ind før d. 1.6. 2019 (jf. din lejekontrakt):

Hvis du er flyttet ind efter d. 1.6 2019 (jf. din lejekontrakt):

Bemærk: Du skal fraflytte din bolig senest 7 arbejdsdage før den ønskede genudlejningsdag, også selvom det ikke lykkes os at genudleje den til denne dag. Boligen skal være rengjort og ryddet og dine nøgler skal være afleveret til varmemesteren senest kl. 9.00 på fraflytningsdagen. Fra du har sagt op, til du flytter, har du stadig pligt til at gøre rent på fællesarealerne.

Varmemesteren foretager et fraflytningssyn. Hvis du ønsker at være til stede ved dette syn, skal du selv aftale tid med ham senest 3 dage før fraflytningen.

I vejledningen til vedligeholdelsesreglementet kan du på side 9-12 læse om, hvad du skal gøre rent ved fraflytning. 

 

 

Hvis du bor i lejlighed, er det tilladt at installere opvaskemaskine, såfremt kollegiets el- vand- og afløbsinstallation har tilstrækkelig kapacitet.

Kollegiekontoret skal give tilladelse inden installation.

Ansøgning om tilladelse til tilslutning af opvaskemaskine - udfyldes og sendes eller mailes til dit kollegiums boliginspektør (find kontaktinfo under varmemester-fanebladet)

Hvert lejemål (undtagen på Grundtvigs Hus Kollegiet, Kirsebærhaven og Stenaldervej Kollegiet) har sit eget pulterrum, så benyt det – og ikke flugtvejene – til at opbevare de ting, som du ikke har plads til på dit værelse eller i din lejlighed.

NB Opbevaring af private ejendele i pulterrum sker på eget ansvar. Ved vandskade, tyveri, hærværk o.lign. dækker kollegiets forsikring ikke skade på private ejendele. Du skal derfor selv tegne en forsikring.

Du har pligt til at hjælpe med at gøre rent på fællesarealerne.

Hvis ringklokken ikke længere virker, så kontakt varmemesteren.

Mindst én gang om året sender Kollegiekontoret en studiekontrol til alle beboerne for at sikre, at betingelserne for at bo i boligerne overholdes. Hvis du ikke sender studiekontrollen retur til tiden, eller hvis du ikke længere er studieaktiv, opsiger vi din bolig med tre måneders varsel. 
NB Du har lov til at blive boende i din bolig tre måneder efter studieophør.

På følgende kollegier kan du selv følge med i dit varmeforbrug via Istas online forbrugsorvågning:

- Ladegårdskollegiet 
- Grundtvigs Hus Kollegiet
- Åpark Kollegiet

Du vil få tilsendt brugernavn og kodeord til Istas online system på nettet, i løbet af de første par uger efter du er flyttet ind på kollegiet. Hvis ikke du modtager dem, skal du henvende dig til Istas.                            

Hvis du ved indflytningen fik udleveret et vaskerikort, så er udgifterne til vask ikke inkluderet i huslejen. Kortet registrerer hver gang, du sætter en vask over eller tørretumbler, og udgifterne hertil vil blive lagt oven i din huslejebetaling.

HÅNDTERING AF VASKETØJ:

BH'er med metalstivere kan falde ud under vask og sætte sig i tromlen, og kan dermed ødelægge ikke kun dit eget, men også andres vasketøj. BH'er med metalstivere skal derfor altid anbringes i en vaskepose, inden de lægges i maskinen.

Se altid efter om der ligger fremmedlegemer i dit tøj, inden du lægger det i maskinen. (Drej evt. trommen en omgang, inden du tænder maskinen) Lommer skal tømmes for genstande.

Følger du ikke ovennævnte anvisninger på håndtering af vasketøj, kan dette medføre beskadigelse af maskinen. Den/de ansvarlige skal selv betale reperationsudgifterne.

 

 

Du må gerne have din egen virksomhed i din bolig, men det må ikke være til nogen som helst gene for de øvrige beboere. Virksomheden må ikke være forbundet med skiltning, varelager eller personlig henvendelse på din adresse.

KOLLEGIETS DOKUMENTER

HUSORDEN (pdf. fil)

KLAGESAGSBLANKET

REGLER FOR MUSIK OG FESTER (pdf.fil)

GUIDE TIL FÆLLESRUMMET (pdf.fil)

IT-VEDTÆGTER (pdf.fil)
Indgår som tillæg til kollegiets husorden.

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT (pdf.fil)

VEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENTET (pdf.fil)
Information om hvordan du rengør og vedligeholder din bolig.

KOLLEGIEKONTORETS PERSONDATAPOLITIK