Afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsen
Navnene på den nuværende bestyrelse kan findes på opslagstavlen ved indgangsdøren.
Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer (sekretær og et menigt medlem.) Derudover kan der være to suppleanter.

Valg
Valg til bestyrelsen finder sted på afdelingsmøderne. Valgperioden for medlemmer og suppleanter er 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv, hvordan posterne (formand, kasserer, næstformand, sekretær) besættes.
Ved valg til afdelingsbestyrelsen har hver af kollegiets beboere 2 stemmer.
Bestyrelsen udpeger kollegiets medlem af Kollegiekontorets repræsentantskabet samt evt. kollegiets kandidat til Kollegiekontorets bestyrelse.

Afdelingsmøder
Bestyrelsen godkender budgetter og regnskaber for kollegiet og sørger for fremlæggelse af disse til godkendelse af kollegiets beboere ved afdelingsmøderne.

Arbejdsområde
Bestyrelsen har det kontrollerende tilsyn med kollegiets drift og vedligeholdelse. Bestyrelsen behandler klager over overtrædelse af husordenen fra kollegiets beboere. En klage skal indgives skriftligt til afdelingsbestyrelsen senest 2 uger efter overtrædelsen er sket. Alle bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt i forbindelse med behandling af klager. 

Kontakt
Du kan kontakte bestyrelsen på e-mail: vejlbykollegiet@gmail.com

Referater

Læs referaterne fra Vejlby kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.